အေသ၀နာစ ဗာလာနံ၊ ပ႑ိတာနဥၥ ေသ၀နာ။ ပူဇာစ ပူဇေနယ်ာနံ၊ ဧတံ မဂၤလမုတၱမံ။

Monday, September 19, 2016

ဓမၼေရာင္ျခည္မေလးရွားသတင္းစဥ္ ၂၀-၉-၂၀၁၆
 ၂၀-၉-၂၀၁၆
မေလးရွား-ပူခ်ဳန္း-၁၂-မုိင္တုိင္းမားဆုိင္ေရာက္ေရႊျမန္မာမ်ားစုေပါင္းဆြမ္း
ကပ္လွဴ စဥ္ ေဘးဘယာေ၀းကြာ၍ေအးခ်မ္းသာယာၾကပါေစ။
Type your summary here. Type the rest of your post here.

ဓမၼေရာင္ျခည္မေလးရွားသတင္းစဥ္ ၁၉-၉-၂၀၁၆
 ၁၉-၉-၂၀၁၆
မေလးရွား-နီလုိင္းေရာက္ ဒကာေအာင္ႏွင္မိတ္ေဆြမွ၀ါဆုိသကၤန္းႏွင့္
ဆြမ္းကပ္လွဴ ဒါန္းစဥ္ ေဘးဘယာေ၀းကြာ၍ေအးခ်မ္းသာယာၾကပါေစ။


Type your summary here. Type the rest of your post here.

ဓမၼေရာင္ျခည္မေလးရွားသတင္းစဥ္ ၁၆-၉-၂၀၁၆
 ၁၆-၉-၂၀၁၆
ေတာ္သလင္းလျပည့္ ေန႔ဆြမ္းႏွင့္၀ါဆုိသကၤန္းကပ္လွဴေသာ
မေလးရွားေရာက္မေဆြမိသားစု သီလျခဳံ၍ေဘးရန္လုံၾကပါေစ။


Type your summary here. Type the rest of your post here.

ဓမၼေရာင္ျခည္မေလးရွားသတင္းစဥ္ ၁၆-၉-၂၀၁၆ေတာ္သလင္းလျပည့္ အာရုံဆြမ္းကပ္သီလေဆာက္တည္ၾကေသာ
မေလးရွားေရာက္ေရႊျမန္မာမ်ား သီလျခဳံ၍ေဘးရန္လုံၾကပါေစ။
Type your summary here. Type the rest of your post here.

Tuesday, September 13, 2016

ဓမၼေရာင္ျခည္မေလးရွားသတင္းစဥ္ ၁၃-၉-၂၀၁၆
 ၁၃-၉-၂၀၁၆
မေလးရွားေရာက္မဇင္သူျဖိဳး၏ေမြးေန႔အာရုံဆြမ္းအလွဴ
ေမြးေန႔မဂၤလာမွစ၍ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာႏွင့္ျပည့္စုံပါေစ။


Type your summary here. Type the rest of your post here.

ဓမၼေရာင္ျခည္မေလးရွားသတင္းစဥ္ ၁၂-၉-၂၀၁၆


 ၁၂-၉-၂၀၁၆
မေလးရွား-ဓမၼကာယ-တရုတ္အဖြဲ႔၏သံဃိကဒါနဆြမ္းကပ္အလွဴ ႏွင့္ငါးလႊတ္ပြဲ
ေဘးဘယာေ၀းကြာ၍ေအးခ်မ္းသာယာၾကပါေစ။


Type your summary here. Type the rest of your post here.

ဓမၼေရာင္ျခည္မေလးရွားသတင္းစဥ္ ၁၂-၉-၂၀၁၆မေလးရွားေရာက္ ေမာင္မ်ဲိူးထက္ေအာင္+မစံပယ္ျဖဴတုိ႔၏မဂၤလာဦးဆြမ္းေကၽြးအလွဴ
သည္လင္သည္မယားအုိမင္းေအာင္ ေပါင္းသင္းႏုိင္ပါေစ။
Type your summary here. Type the rest of your post here.

Monday, September 12, 2016

ဓမၼေရာင္ျခည္မေလးရွားသတင္းစဥ္ ၁၁-၉၂၀၁၆
 ၁၁-၉-၂၀၁၆
မေလးရွား-ရွားအလမ္း-ေရာက္ သားငယ္ေမာင္တည္ၾကည္ခန္႔၏(၁)ႏွစ္ျပည့္
ေမြးေန႔အလွဴ ေမြးေန႔မရၤလာမွစ၍ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာႏွင့္ျပည့္စုံပါေစ။


Type your summary here. Type the rest of your post here.

ဓမၼေရာင္ျခည္မေလးရွားသတင္းစဥ္ ၁၁-၉-၂၀၁၆
၁၁-၉-၂၀၁၆
မေလးရွား-ပူထရာဟုိက္ေရာက္ ပန္းၾကာ၀တ္မႈံအသင္းဦးေဆာင္၍ ရွင္အိစု-ကုိေဘးကုိ စက္ရုံေရာက္ေရႊျမန္မာတုိ႔၏ စုေပါင္း၀ါဆုိသကၤန္းအလွဴ ႏွင့္
ရန္ကုန္မေလးရွားဓမၼေရာင္ျခည္ေက်ာင္းအမွတ္(၂)ေက်ာင္းေဆာင္ေဆာက္လုပ္ရန္ စုစုေပါင္လွဴဒါန္းေငြ ရင္ဂစ္(၉၅၀၀)လွဴဒါန္းဆက္ကပ္စဥ္။
ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းႏွင့္ျပည့္စုံၾကပါေစ။
Type your summary here. Type the rest of your post here.