အေသ၀နာစ ဗာလာနံ၊ ပ႑ိတာနဥၥ ေသ၀နာ။ ပူဇာစ ပူဇေနယ်ာနံ၊ ဧတံ မဂၤလမုတၱမံ။

Monday, September 19, 2016

ဓမၼေရာင္ျခည္မေလးရွားသတင္းစဥ္ ၂၀-၉-၂၀၁၆
 ၂၀-၉-၂၀၁၆
မေလးရွား-ပူခ်ဳန္း-၁၂-မုိင္တုိင္းမားဆုိင္ေရာက္ေရႊျမန္မာမ်ားစုေပါင္းဆြမ္း
ကပ္လွဴ စဥ္ ေဘးဘယာေ၀းကြာ၍ေအးခ်မ္းသာယာၾကပါေစ။
Type your summary here. Type the rest of your post here.

No comments: